2022-03-07 | Rapport rechtmatigheidsonderzoek SID

In 2021 zijn er meerdere incidenten bij de gemeente Leeuwarden gemeld waar
cliënten en/of medewerkers van Stichting Strong ID Mental Coaching (hierna:
Strong ID) bij betrokken waren. De signalen waren van een dergelijke aard dat
de toezichthoudend ambtenaar besloot haar toezichthoudende taak, conform
artikel 6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en artikel 5:20
Algemene wet bestuursrecht (Awb) uit te voeren. De toezichthoudende taak is
tweeledig. Enerzijds is een onderzoek naar de kwaliteit van de ondersteuning
uitgevoerd. Dit onderzoek is in december 2021 zonder vervolgacties
afgesloten. Dit rapport betreft het onderzoek naar de rechtmatigheid van de
door Strong ID geleverde ondersteuning.

Strong ID is een organisatie die ondersteuning biedt aan cliënten die veelal een
detentie verleden hebben en of met een verhoogd detentie risico. Strong ID is
onderaannemer bij …………………………voor de verlening van aanvullende
ondersteuning…………………………….heeft een Raamovereenkomst met de
gemeente Leeuwarden voor de verlening van aanvullende ondersteuning. Met
Strong ID heeft……………………………..een onderaannemersovereenkomst afgesloten.
Strong ID heeft met Sociaal Domein Fryslân een overeenkomst afgesloten voor
het bieden van ThuisPlus. De meerderheid van de cliënten van Strong ID heeft
een beschikking voor één van de hierboven genoemde producten. Strong ID
biedt naast aanvullende ondersteuning en ThuisPlus aan enkele cliënten
forensische zorg of biedt ondersteuning aan minderjarige cliënten middels een
dienstverleningsovereenkomst.

Op 21 juni jl. heeft de gemeente Leeuwarden op het kantoor van Strong ID, gevestigd naar de
Willem Loréstraat 15A, inzage in de administratie gevorderd en zijn er kopieën
van de administratie gemaakt. Een deel van de administratie is meegenomen
om te kopiëren. Deze stukken zijn op 22 juni 2021 aan Strong ID retour
gegeven. Ter aanvulling is een bezoek gebracht aan de accountant van Strong
ID, te weten: ………………………..Tijdens dit bezoek is de financiële administratie
van Strong ID bekeken en zijn kopieën gemaakt. Alle documenten zijn
bestudeerd en op basis daarvan zijn bevindingen gedaan.