Zorgbelang | AKJ | Klachtenportaal

 

 

Heeft u vragen over uw (langdurige) zorg? Over de wet Zorg en Dwang of over jeugdhulp?

Dan kunt u contact opnemen met Adviespunt Zorgbelang: adviespuntzorgbelang.nl. De onafhankelijke cliëntondersteuners van het Adviespunt geven advies, informatie en ondersteuning.

We vragen iedereen die een klacht heeft om eerst met de vertrouwenspersoon daarover te praten. Vaak komt er dan al een oplossing. Lees de volledige AKJ klachtenprocedure als er geen oplossing is gevonden.

Klachtenportaal Zorg (Volwassen)

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing. Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoetaan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.
Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.
Geef uw klacht door met het klachten formulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen. Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Welke klachtenprocedures zijn er ook alweer?

1. Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Bestaat uit:

  • Een klachtenprocedure en/of bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  • Toegang tot de Geschillencommissie KPZ, voor een bindende uitspraak over een behandelde klacht. U kunt de klacht als geschil voorleggen aan de geschillencommissie als u niet tevreden bent over de door ons geboden oplossing na het doorlopen van de klachtenprocedure.

Wkkgz zorg is alle zorg, denk aan Wlz en Pgb zorg. Uitgesloten zijn: Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet, onvrijwillige/gedwongen zorg (hier gelden Wzd en Wvggz) en WMO zorg bij zorgaanbieders die uitsluitend WMO zorg bieden.

2. Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Bestaat uit:

  • Een klachtencommissie die na hoor en wederhoor een uitspraak doet over de mate van de gegrondheid van een klacht.

De WMO procedure wordt alleen gevoerd als de zorgaanbieder uitsluitend Wmo zorg levert en de gemeente van mening is dat deze klachtenprocedure volstaat. Anders wordt de Wkkgz procedure gevolgd.

3. Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet

Bestaat uit:

  • Rechtstreekse toegangtot de klachtencommissie Jeugdzorgvoor een uitspraak over de gegrondheid van een klacht (of onderdelen daarvan) aangevuld met een adviesaan de zorgaanbieder;
  • Klachtenportaal Zorg biedt altijd bemiddeling aan voorklagers die verwachten dat de klacht op die wijze opgelost zou kunnen worden.

4. Wet Zorg en dwang, de Wzd

Bestaat uit:

  • Een klachtencommissie die binnen 2 tot 4weken een uitspraak doet over de maatregel waar de klacht overgaat.

De Wzd is van toepassing als er onvrijwillige zorg wordt geleverd aan mensen met een verstandelijke beperking, of een psychogeriatrische aandoening. De zorgorganisatie dient een Wzd beleid te voeren en daarin deze klachtenregeling als extra optie te hebben gekozen.