Jeugdhulp

Stichting Strong ID | biedt specialistische jeugdhulp

Stichting Strong ID | biedt specialistische jeugdhulp in de gemeenten die in de footer van deze website staan vermeld. Per regio beschikt Strong ID over verschillende gunningen. De gunningen (het zorgaanbod) is niet in alle regio’s gelijk. In de regio Zuid Drenthe is Strong ID gecontracteerd Jeugdhulpaanbieder. In Friesland biedt Strong-ID jeugdhulp middels een maatwerkovereenkomst (DVO). Dit kan verwarrend zijn. Wanneer je naar de footer van de website scrollt zie je alle regio’s waar Strong ID is gecontracteerd. Hier kun je klikken op de regio waarin je bent geïnteresseerd.

Stichting Strong ID | Voor cliënten met een specifieke zorgbehoefte

Strong ID biedt ondersteuning aan jongeren van 15 tot 23 jaar die niet meer thuis, in een pleeggezin of gezinshuis/groep kunnen of willen wonen. We hebben de expertise in het begeleiden van tegendraadse jeugd (een specifieke doelgroep). Strong ID beschikt in Leeuwarden over een woonlocatie waar 24 uur per dag toezicht is maar geen sprake is van beschermd wonen. Het toezicht door beveiligers, om de nachtelijke woonoverlast tegen te gaan, is opgezet vanuit Strong ID.

Strong ID heeft een onconventionele werkwijze en een geheel eigen methodiek waarbij de cliënt de duur van het traject deels zelf in de hand heeft. Strong ID werkt met een puntensysteem die gekoppeld is aan de zelfredzaamheidsmatrix.

De maatwerkovereenkomst (DVO)

Hieronder volgen een aantal voorwaarden die bij het opmaken van een maatwerkovereenkomst gelden.

Overwegende:

  • dat de gemeente vanuit haar wettelijke taken verantwoordelijk is voor passende ondersteuning op het terrein van jeugdhulp;
  • opdrachtnemer de dienst verleent conform de Jeugdwet;
  • dat partijen de voorwaarden, waaronder de opdracht wordt uitgevoerd, contractueel wensen vast te leggen in onderhavige overeenkomst;
  • de opdrachtnemer geen gecontracteerde partij is voor het leveren van jeugdhulp in Friesland;
  • dat de afspraken om de dienstverlening te leveren worden gemaakt uit oogpunt van de wenselijkheid van continuïteit van dienstverlening voor de jeugdige.

Onderwerp en doel van de overeenkomst: opdrachtverlening:

De opdracht omvat de levering van jeugdhulp in de vorm van verblijf/wonen, met intensieve begeleiding en gedragsregulering.

Resultaten gekoppeld aan dit contract:

  1. intensieve begeleiding om tot een stabiele dagstructuur te komen;
  2. begeleiding om een passende dagbesteding te vinden en zo mogelijk in combinatie met een diploma of certificaat;
  3. vaardigheden ontwikkelen t.b.v. zelfstandigheid/zelfstandig wonen.

Kwaliteit algemeen:

  • Opdrachtnemer verleent verantwoorde hulp, waaronder wordt verstaan hulp van goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is.
  • De opdrachtnemer neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede hulpverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor de opdrachtnemer geldende professionele standaard.

Ontwikkelen eigen lokaal aanbod:
mogelijkheid voor gemeenten om (zelf of middels DVO) een beheersbaar aanvullend lokaal aanbod voor (lichte) vormen van jeugdhulp in te richten, met inachtname van dezelfde contractvoorwaarden (kwaliteitskader, tariefstelling, et cetera).