Privacyreglement

Privacyreglement Stichting Strong ID Mental Coaching

Dit privacyreglement van Stichting Strong id Mental Coaching is bestemd voor de cliënten en diens verwanten van alle bedrijfsonderdelen van de organisatie (residentieel en ambulant). Stichting Strong id Mental Coaching registreert de benodigde persoonsgegevens van haar cliënten (hierna ook: cliënten en/of betrokkene). Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement en de Wbp op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. De kenmerken van de persoonsregistratie worden in dit privacyreglement genoemd. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan het gebruik van persoonsgegevens, zoals het verstrekken van gegevens, toegang tot persoonsgegevens en inzage van opgenomen gegevens.

 

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of de geestelijke gesteldheid van betrokkenen.
 • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
 • Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.
 • Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen (bijvoorbeeld het zorgkantoor, CIZ).
 • Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, of zijn vertegenwoordiger.
 • Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld een arts).
 • Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.
 • Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting, waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
 • De Autoriteit Persoonsgegevens: de autoriteit die toezicht houdt op het gebruik van persoonsgegevens.
 • Klachtencommissie: de commissie ingesteld overeenkomstig de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.
 • Vertegenwoordiger: de persoon die op grond van enige wettelijke bepaling in plaats van of naast de cliënt moet worden betrokken bij de nakoming van de verplichtingen ten opzichte van cliënt (waaronder ook gezaghebbende ouder(s) danwel voogd).

 

Artikel 2. Doel

 • Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (verder te noemen: WBP)
 • Dit reglement is van toepassing binnen Stichting Strong id Mental Coaching en heeft betrekking op de in dit reglement genoemde verwerking van persoonsgegevens.

 

Artikel 3. Reikwijdte

 • Dit reglement heeft betrekking op alle door Stichting Strong id Mental Coaching gehouden persoonsregistraties, zowel in geautomatiseerde/digitale vorm als in de vorm van fysieke dossiers, voor zover deze betrekking hebben op cliënten.

 

Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens

Artikel 4. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

 • Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement en de Wbp op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 • Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

 

Artikel 5. Verwerking van persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming
 1. dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor handelingen die op verzoek van de betrokkene worden verricht en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 2. dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
 3. dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene;
 4. dit noodzakelijk is met het oog op belang van de verantwoordelijke of van een derde én het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt niet prevaleert.
 • Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
 • Verwerking van bijzondere persoonsgegevens (gezondheidsgegevens).
  Gegevens betreffende de gezondheid van betrokkene worden slechts verwerkt indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan.

 

Artikel 6.

Hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening
De verwerking geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel beheer van de betreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is .

Verzekeraars
De verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.

Gemeenten
De verwerking geschiedt op verzoek van de gemeente zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van de zorgvraag en beschikking. Onder gemeente wordt ook verstaan alle door de gemeente aangewezen personen (in bijvoorbeeld wijkteams) die belast zijn met de toegang tot zorg. Met toestemming van betrokkene kunnen gezondheidsgegevens worden verstrekt. Er worden niet meer gegevens verstrekt dan nodig voor het doel waarvoor informatie nodig is.

Bijzondere gegevens als aanvulling op gezondheidsgegevens
Het verbod om bijzondere gegevens te verwerken is niet van toepassing voor zover dat noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene.

Wetenschappelijk onderzoek en statistiek
Zonder toestemming van de betrokkene kunnen ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander gegevens over de patiënt worden verstrekt, indien:

 • het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad, of het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke personen redelijkerwijs wordt voorkomen.

Verstrekking zoals hiervoor is genoemd, is slechts mogelijk indien:

 • het onderzoek een algemeen belang dient
  het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd, en:
  voor zover de betrokkene tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt.

 

Organisatorische verplichtingen

Artikel 7. Geheimhoudingsplicht

 • De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van hun ambt, beroep of een wettelijk voorschrift, dan wel krachtens een overeenkomst, tot geheimhouding zijn verplicht.
 • Iedereen die handelt onder het gezag van Stichting Strong id Mental Coaching, verwerkt deze gegevens slechts in opdracht van Stichting Strong id Mental Coaching en handelt daarbij conform de richtlijnen van Stichting Strong id Mental Coaching. De personen die kennis nemen van persoonsgegevens zijn tot geheimhouding verplicht, met uitzondering van gegevens die verstrekt moeten worden op grond van wet- en regelgeving.
 • Indien een betrokkene onder toezicht staat, is Stichting Strong id Mental Coaching verplicht (gevraagd en ongevraagd) informatie te verstrekken aan de gezinsvoogd. Dit geldt alleen als de informatie-uitwisseling van invloed is op de onder toezichtstelling. Deze informatieverstrekking kan zonder toestemming van de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordigers plaatsvinden
 • Stichting Strong id Mental CoachingStichting kan de regels met betrekking tot geheimhouding buiten beschouwing laten voor zover dit noodzakelijk is in het belang van:
  de veiligheid van de staat;
 1. de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 2. gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;
 3. de bescherming van betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen

 

Artikel 8. Bewarden van gegevens

 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
 • Persoonsgegevens mogen langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, wanneer zij geanonimiseerd worden of voor zover ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard.
 • De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven.
 • De bewaartermijn is voor medische gegevens in beginsel vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener schap voortvloeit.

 

Artikel 9. Beveiliging

 • De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 • Wanneer sprake is van een datalek (toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens, zonder dat dit de bedoeling is), dan zal, als het een ernstig datalek betreft, hiervan melding worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 10. Klachtenbehandeling

(zie ook het klachtenreglement op www.strong.nl) Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit privacyreglement niet worden nageleefd, of een andere reden heeft tot klagen, kan hij zich wenden tot:

 1. de verantwoordelijke;
 2. de binnen de instelling functionerende regeling voor onafhankelijke klachtenbehandeling: Klachtenportaal Zorg

 

Artikel 11. Informatieplicht

Indien bij de betrokkene de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verantwoordelijke voor het moment van verkrijging de betrokkene mede:

 • Zijn identiteit;
 • De doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is.
 • De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan
 • wordt gemaakt nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.
 • De verantwoordelijke informeert over de rechten van de betrokkene en op welke wijze de betrokkene deze rechten kan inroepen.
 • Indien er persoonsgegevens worden verkregen op een andere wijze dan genoemd bij punt 1 deelt de verantwoordelijke de volgende informatie mede:
 1. het moment van de vastlegging van de betreffende gegevens
 2. wanneer de gegevens bestemd zijn om te worden verstrekt aan een derde, uiterlijk op het moment van de eerste verstrekking
 3. zijn identiteit
 4. de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd

 

Artikel 12. Recht op inzage en afschrift van persoonsgegevens

 • De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens. Hij dient zich hiertoe met een verzoek tot de verantwoordelijke te wenden. De persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar vallen niet onder de hiervoor bedoelde verwerkte gegevens.
 • De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt.
 • Inzage in het dossier zal, bij voorkeur, onder begeleiding van de verantwoordelijke plaatsvinden.
 • Het hiervoor bedoelde recht op inzage en afschrift kan worden geweigerd als deze gegevens de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene of derden zou schaden en/of het een onevenredig nadeel voor de betrokkene of derden met zich meebrengt. De hulpverlener behoudt hier uitdrukkelijk zijn eigen professionele verantwoordelijkheid en mag inzage en/of afschrift weigeren als dit onverenigbaar is met de zorg van een goed hulpverlener.
 • Voor de verstrekking van een afschrift kan een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht4. 6. De betrokkene tekent voor ontvangst van het verkregen afschrift.

 

Artikel 13. Recht op aanvulling en correctie van persoonsgegevens

 • De betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende gegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.
 • De verantwoordelijke bericht de betrokkene binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot correctie of aanvulling schriftelijk of, dan wel in hoeverre, hij daaraan voldoet. Een eventuele weigering is met redenen omkleed. Bij weigering van correctie en/of aanvulling, kan desgevraagd een verklaring met de zienswijze van de betrokkene toegevoegd worden aan het dossier.
 • De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot aanvulling of correctie zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

 

Artikel 14. Verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens

 • De betrokkene kan verzoeken om vernietiging van op hem betrekking hebbende gegevens.
 • De verantwoordelijke bericht de betrokkene schriftelijk binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot vernietiging. Een eventuele weigering is met redenen omkleed.
 • De verantwoordelijke verwijdert de gegevens binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede indien een wettelijk voorschrift zich tegen verwijdering verzet.
 • Ingeval de gegevens in algemene zin van belang kunnen zijn voor de volksgezondheid en uit dien hoofde bewaard zouden moeten blijven, en het verzoek tot verwijdering de desbetreffende bescheiden betreft, kunnen deze in geanonimiseerde vorm behouden blijven.

 

Artikel 15. Vertegenwoordiging.

 • Indien de betrokkene jonger is dan twaalf jaar, treden de ouders, die het ouderlijk gezag uitoefenen, dan wel de voogd in plaats van de betrokkene.
 • Hetzelfde geldt voor de betrokkene die de leeftijd van twaalf tot achttien jaar heeft en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.
 • Indien de betrokkene in de leeftijdscategorie van twaalf tot zestien valt en in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, treden, naast de betrokkene zelf, diens ouders of voogd op.
 • Een betrokkene van 16 jaar en ouder die in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen is geheel handelingsbekwaam en hoeft zich niet te laten vertegenwoordigen.
 • Indien de betrokkene ouder is dan achttien jaar en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, treedt in volgorde als hier weergegeven, als vertegenwoordiger voor hem op:
 1. indien de betrokkene onder curatele staat of ten behoeve van hem het mentorschap is ingesteld; de curator of mentor;
 2. indien de betrokkene deze schriftelijk heeft gemachtigd, de persoonlijk gemachtigde;
 3. indien de persoonlijk gemachtigde ontbreekt of niet optreedt; de echtgenoot of andere levensgezel van de betrokkene;
 4. indien deze persoon dat niet wenst of ontbreekt; een kind, broer of zus van de betrokkene.

 

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 16. Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement.

Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke.
De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vanaf vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt via publicatie op de website van Stichting Strong id Mental Coaching.
Dit reglement is per 26-10-2018 in werking getreden en is bij de verantwoordelijke in te zien. Dit reglement is ook terug te vinden www.strong-id.nl

Privacyverklaring (Digitale data)

Introducerende bepalingen

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden via de website www.strong-id.nl De website www.strong-id.nl is ontwikkeld door D.M. Lautenbag, mede-eigenaar van Stichting Strong id Mental Coaching.

Op voornoemde website worden begeleiding zoals thuisondersteuning en dagbesteding aangeboden. Stichting Strong id Mental Coaching is gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 57790515 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierna wordt deze rechtspersoon aangeduid als “Stichting Strong id Mental Coaching” en wordt de hierboven genoemde websites aangeduid als “onze website” respectievelijk “de website”.

Stichting Strong id Mental Coaching respecteert de privacy van haar klanten en van de gebruikers van de website. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt door Stichting Strong id Mental Coaching en met welk doel dat gebeurt. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens welke via de website van Stichting Strong id Mental Coaching worden verwerkt en verzameld.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Stichting Strong id Mental Coaching niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites, bijvoorbeeld websites waarnaar wordt verwezen op de website van Stichting Strong id Mental Coaching. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd. Mocht dat het geval zijn, dan raden wij u aan telkens de privacyverklaring en de disclaimer van die website te raadplegen.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Uitvoering van overeenkomsten

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die betrekking hebben op de dienstverlening van Stichting Strong id Mental Coaching.

Deze gegevens mag Stichting Strong id Mental Coaching verwerken omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is verplicht. Indien deze persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd. Deze persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van 7 jaar.

Mailings en nieuwsbrieven over vergelijkbare producten en diensten

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen bij de administratie van Stichting Strong id Mental Coaching. Op dit moment gebruiken we geen software/relatiesysteem om u te informeren over vergelijkbare producten en diensten. Een relatiesysteem dat door Stichting Strong id Mental Coaching wordt gebruikt is dus nog niet van toepassing. Mochten we dit in de toekomst wel gaan gebruiken dan is het op basis van de wet (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming in samenhang met artikel 11.7 lid 3 van de Telecommunicatiewet) toegestaan om bestaande klanten zonder toestemming uitingen te sturen over eigen vergelijkbare producten of diensten. Wanneer we wel een relatiesysteem gaan gebruiken wordt de mogelijkheid geboden dat bij het verkrijgen van de persoonsgegevens aan kunt geven dat het ontvangen van uitingen over vergelijkbare producten of diensten van Stichting Strong id Mental Coaching niet gewenst is. Onderaan elke e-mail is een afmeldmogelijkheid opgenomen. De persoonsgegevens worden bewaard tot het moment dat betreffende persoon zich heeft afgemeld voor de uitingen, tenzij de persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting opgeslagen moeten blijven.

Mailings en nieuwsbrieven op basis van toestemming

Als u daar prijs op stelt en geen bestaande klant bent, kunt u zich aanmelden voor onze mailings. Ook in dat kader worden persoonsgegevens verwerkt en in ons relatiebeheersysteem opgeslagen. Het ontvangen van onze mailings kan te allen tijde worden stopgezet via de in de mailings aangegeven methode. Voor deze gegevensverwerkingen heeft Stichting Strong id Mental Coaching toestemming gevraagd. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). De persoonsgegevens worden bewaard totdat de toestemming is ingetrokken, dan wel de betreffende persoon zich heeft afgemeld voor de uitingen, tenzij de persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting opgeslagen moeten blijven.

Profiel op de website www.strong-id.nl

Onze websites zijn openbaar en inzichtelijk voor een ieder. Het is wel mogelijk om een ‘zogenoemd’ profiel aan te maken op de website www.strong-id.nl. Bij het aanmaken van een profiel verstrekt u persoonsgegevens. Het profiel met bijbehorende persoonsgegevens wordt opgeslagen in een aan de website gekoppelde database. Deze gegevens worden opgeslagen zodat u van de profiel-functionaliteiten gebruikt kunt maken. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk om de met in dat kader u gesloten overeenkomst na te kunnen komen.

Logbestanden

Het IP-adres van uw computer wordt bij ieder bezoek aan de website opgeslagen in de logbestanden. De logbestanden worden onder meer gebruikt om onze website te verbeteren, bezoekersaantallen bij te houden en in verband met de veiligheid van onze website. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Stichting Strong id Mental Coaching. Dit belang bestaat uit het kunnen monitoren van het websitegebruik en het eventueel en zoveel als mogelijk actie kunnen ondernemen indien sprake is van inbreuk op rechten van Stichting Strong id Mental Coaching of derden. De logbestanden worden na 7 jaar verwijderd.

Social media buttons

Op de websites zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Wij hebben social media buttons van YouTube en Facebook opgenomen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld artikelen van onze website op een of meer van deze platformen deze. Wij adviseren om voorafgaand aan het gebruik van deze buttons de betreffende privacyverklaring van de aanbieder van het platform te lezen.

Contactformulier

Daarnaast is op de websites een contactformulier beschikbaar.

Als u het contactformulier invult (of ons een vergelijkbare e-mail stuurt), dan worden uw persoonsgegevens verwerkt zodat Stichting Strong id Mental Coaching uw vraag, klacht of andersoortige communicatie af kan handelen. Als het contactformulier ingevuld en verzonden wordt, dan worden persoonsgegevens verwerkt zodat Stichting Strong id Mental Coaching de vraag, klacht of andersoortige communicatie af kan handelen. Ook kan dan op uw verzoek informatie worden toegezonden. Het verstrekken van de persoonsgegevens is verplicht, omdat anders de vraag, klacht of andersoortige communicatie niet afgehandeld kan worden. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Stichting Strong id Mental Coaching en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen.

Deze persoonsgegevens worden bewaard tot en met het moment dat de vraag, klacht of andersoortige communicatie is afgehandeld, tenzij de persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting opgeslagen moeten blijven.

Bewaartermijn

Stichting Strong id Mental Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, tenzij anders aangegeven.

Cookies

De website maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze cookieverklaring. Daarin wordt uitgelegd welke cookies wij gebruiken op onze website.

Verdere verwerkingen van met cookies verkregen informatie

Zoals ook in de cookieverklaring wordt uitgelegd maakt Stichting Strong id Mental Coaching gebruik van het customer data platform WP Statistics. WP Statistics plaatst diverse cookies waarmee onder meer klikgedrag en bezoekgegevens worden geregistreerd. Aan de hand daarvan zou bijvoorbeeld een profiel kunnen worden opgebouwd. Op basis daarvan worden over het algemeen, op maat gesneden advertenties aan u getoond. Dit doen we zelf niet, maar geeft u inzicht waar cookies voor worden gebruikt.

De informatie die door de cookies van WP Statistics kunnen verzameld worden en opgeslagen in een verzamelbestand van WP Statistics. Het doel daarvan zou wederom kunnen zijn dat bij Stichting Strong id Mental Coaching werkzame medewerkers (bijvoorbeeld adviseurs) een beter beeld van u kunnen krijgen als zij (al dan niet op uw verzoek) in contact met u treden. Ook hier geldt weer dat de gegevens worden gekoppeld met een marketingprogramma als bijvoorbeeld MarketingCloud.  Voor deze gegevensverwerkingen heeft Stichting Strong id Mental Coaching toestemming gevraagd. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). De persoonsgegevens worden bewaard totdat de toestemming is ingetrokken, tenzij de persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting opgeslagen moeten blijven.

Beveiliging

Stichting Strong id Mental Coaching heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Stichting Strong id Mental Coaching worden verwerkt door zogenoemde verwerkers. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Stichting Strong id Mental Coaching en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens.

Naast aan verwerkers en aan in dit privacyverklaring opgenomen samenwerkingspartners, worden de gegevens niet verstrekt aan overige derden.

Uw rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heeft u diverse rechten. U heeft het recht om Stichting Strong-id Mental Coaching te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Stichting Strong-id Mental Coaching te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. U kunt daarvoor naar de volgende link gaan: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 25-10-2018.