Klachtenformulier

Stichting Strong ID | Heeft u een klacht?

 • Neem dan eerst contact op met uw zorgaanbieder. Vaak zoekt uw zorgaanbieder samen met u naar een oplossing.
 • Uw zorgaanbieder heeft vaak ook een – onafhankelijke – klachtencommissie of klachtenfunctionaris.
 • Komt u er niet uit met uw zorgaanbieder? Neem dan contact op met uw gemeente. Volgens de Wmo 2015 moet elke gemeente eisen stellen aan de afhandeling van klachten. U kunt bij uw gemeente navragen wat die eisen zijn.
 • Met een klacht over uw zorgaanbieder kunt u ook terecht bij de geschillencommissie Zorg. Hier betaalt u wel kosten.

 Klachtenbehandeling Stichting Strong-id Mental Coaching:

Mochten cliënten of hun vertegenwoordigers klachten hebben, dan kunnen ze deze bespreken met de leidinggevende. Deze zal er naar streven de klacht naar tevredenheid op te lossen. Vanzelfsprekend is het ook altijd mogelijk na overleg met de leidinggevende de klacht te bespreken met de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

In het geval medewerkers klachten hebben, dan kunnen ze deze bespreken met de persoon op wie de klacht betrekking heeft. Als dit niet kan, of de klacht is niet naar tevredenheid opgelost, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de zorgcoördinator.

Mochten familieleden of andere relaties van de cliënt klachten hebben, dan geldt dezelfde werkwijze als hierboven aangegeven. Indien onze organisatie verzuimt maatregelen te nemen Als ook de klachtenfunctionaris niet tot overeenstemming leidt, is het ook mogelijk om de klacht voor te leggen bij de klachtenportaal. Kijk voor meer informatie op de website klachtenportaalzorg.nl

Stichting Strong ID | Heeft u een klacht?

  Klachtenformulier van Stichting Strong-id Mental Coaching:
  Via onderstaand formulier kun je een klacht doorgeven.

  Uw klacht

  Persoonlijke gegevens:

  Aanhef:
  O de heer
  O mevrouw

  Uw klacht heeft betrekking op: