Specifieke doelgroepen

Info voor trainers

Time of Your Life

De huidige situatie
Per jaar verlaten circa 26.000 jongeren zonder startkwalificatie de schoolbanken. Als startkwalificatie geldt een diploma op minimaal Havo, VWO of MBO2 niveau. Een startkwalificatie is door de overheid bepaald als het minimale onderwijsniveau dat jongvolwassenen moeten halen om voldoende gekwalificeerd te zijn voor de arbeidsmarkt. De kans op betaald werk is voor jongeren met startkwalificatie namelijk groter dan voor jongeren zonder startkwalificatie.

Uit recent onderzoek door het Toezicht Sociaal Domein (TSD) blijkt dat per jaar circa de helft van de jongeren die zonder startkwalificatie de school verlaat na enige tijd weer naar school gaat. De andere helft gaat werken, krijgt een uitkering of heeft noch werk, noch uitkering. Met name deze laatste twee groepen (jaarlijks circa 8.000 jongeren) dreigen al op jonge leeftijd de band met de maatschappij te missen. Dit is niet goed voor de sociale cohesie in de samenleving.

De gewenste situatie:

De Nederlandse regering heeft als doel geformuleerd dat meer jongeren een startkwalificatie halen. Het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd bevordert dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Als we bovenstaande wensen combineren, is de gewenste situatie dat ook jongeren zonder startkwalificatie kunnen profiteren van de maatschappelijke diensttijd en dat het hen gaat helpen om alsnog hun startkwalificatie te halen en/of betaald werk te vinden. Dit is gunstig voor de jongeren zelf, voor de economie en voor de maatschappij (sociale cohesie).

Doel van de proeftuin ‘Time of Your Life”
Deze proeftuin wordt ingericht met als doel om 100 jongeren (16-23) zonder startkwalificatie te ondersteunen bij het succesvol uitvoeren van een maatschappelijke diensttijd.

Analyse en probleemstelling
Zoals onder boven beschreven, komen per jaar circa 26.000 jongeren zonder startkwalificatie van school. Een groot deel hiervan haalt alsnog een diploma. Er is echter ook een groep (circa 8.000) die de band met de maatschappij dreigt te verliezen. Zij gaan niet naar school, hebben geen werk en soms ook geen uitkering.

Als we ervan uitgaan dat er uit deze groep geen uitstroom is, zou het in het leeftijdscohort 16-23 jaar gaan om 56.000 jongeren die grote moeite hebben om te participeren in de samenleving. Dit is een groep die in potentie heel veel baat heeft bij het uitvoeren van maatschappelijke diensttijd.
Vragen die we onszelf gesteld hebben, zijn:
a. Hoe bereik je deze groep?
b. Hoe motiveer je hen voor vrijwilligerswerk?
c. Hoe zorg je voor een passende match met organisaties die de talenten van deze groep kunnen gebruiken en mee helpen ontwikkelen?
d. Hoe zorg je ervoor dat de maatschappelijke diensttijd juist voor deze groep een positieve ervaring wordt in plaats van (weer) een faal-ervaring? Dat de maatschappelijke diensttijd deze moeilijk bemiddelbare jongeren helpt om toch alsnog dat diploma te halen of die betaalde baan te vinden?

Antwoord: een combinatie van persoonlijk, digitaal en sociaal-maatschappelijk

In de proeftuin ‘‘Time of Your Life”’ zetten vijf organisaties hun specifieke en gebundelde kennis en expertise in om de jongeren (16-23 jaar) zonder startkwalificatie te bereiken, hen te motiveren, hen te matchen en hen te begeleiden bij het uitvoeren van een voor hen passende maatschappelijke diensttijd. Met als doel de kansen van deze jongeren op een betaalde baan te vergroten.

a. Doelgroep bereiken:

We gaan deze groep bereiken via ons eigen netwerk van jongeren (Top Groep, MVO-Solutions, William Schrikker), via jongeren die als zogenaamde adviesvangers andere jongeren werven (Kuseema) en door een aanpassing te maken aan de bestaande webapp Workbookers, specifiek voor deze groep jongeren en het doel van de maatschappelijke diensttijd (Master Communications BV).

b. Doelgroep motiveren:

We gaan deze groep motiveren door ons aanbod heel laagdrempelig en persoonlijk te houden, door heel nauw aan te sluiten bij hun (onuitgesproken) wensen en door heel helder te maken wat ze erbij te winnen hebben, nl. het vergroten van hun vaardigheden en kansen en mogelijk het behalen van een diploma e/o een betaalde baan. Hierbij laten wij ons adviseren door andere jongeren, die door Kuseema getraind zullen worden als adviesvangers.

c. Matchen van jongeren en organisaties:

We gaan de jongeren matchen middels de hiervoor aan te passen webapp ‘Time of Your Life”. De geworven jongeren worden gemotiveerd en begeleid om hun wensen te onderzoeken en hun profiel op te stellen en in de webapp te zetten. De organisaties uit ons gecombineerde netwerk (met name MVO-Solutions heeft een grote database aan geïnteresseerde organisaties met oog voor deze doelgroep) worden begeleid bij het opstellen van een passend profiel in de webapp. Ook worden de organisaties via presentaties gemotiveerd voor en voorbereid op het begeleiden van deze groep jongeren.

d. Succes maken van de maatschappelijke diensttijd

De groep jongeren voor wie we deze proeftuin inrichten zijn vaak gewend dat zaken niet gaan zoals zij willen. Het is dus extra belangrijk om ervoor te zorgen dat de maatschappelijke diensttijd ook voor hen een succes wordt. Factoren die hierbij meespelen, zijn: de juiste motivatie van de jongere, de juiste vaardigheden van de jongere, de juiste match tussen wensen, vaardigheden en aanbod én de juiste begeleiding tijdens het uitvoeren van de maatschappelijke diensttijd. Daarom besteden we in de proeftuin veel aandacht aan het begeleiden van de jongere. Doordat we de matching hoofdzakelijk laten verlopen via de webapp kan alle beschikbare tijd besteed worden aan het trainen en begeleiden van de jongeren door de trainers van Top Groep en de jobcoaches van MVO-Solutions.